Ring til os på tlf.:
38 41 03 05

Advokater med speciale i forældremyndighed

Michael

Michael Alstrup Kristensen

Advokat

Thomas

Thomas Lorentzen

Advokat

Specialister inden for forældremyndighedssager

Vi er specialister inden for forældremyndighedssager, herunder bopæl og samvær, tvangsanbringelsessager m.v. Vi har ført retssager om forældremyndighed og bopæl over en lang årrække, og kontorets advokater har henholdsvis møderet for Landsret og Højesteret. Vi lægger stor vægt på personlig og tæt kontakt og vi er altid til at få fat på. Kontakt os i dag - det er gratis og uforpligtende.

Generelt om forældremyndighed

Som udgangspunkt er det op til jer som forældre at bestemme, hvem der skal have forældremyndigheden, hos hvem barnet skal bo og hvordan samværsordningen skal fungere. Hvis I ikke kan nå til enighed om forældresamarbejdet, skal I rette henvendelse til Statsforvaltningen, hvor I kan blive orienteret om reglerne og vejledt i det videre forløb. Rådgiverne hos Statsforvaltningen vil fungere som neutrale mæglere, og de vil bestræbe sig på at lave de aftaler, der er til barnets bedste. Hvis sagen handler om samvær, er det Statsforvaltningen, som træffer den endelige afgørelse.

Hvis uenigheden angår bopæl eller forældremyndighed, og I ikke kan nå til enighed hos Statsforvaltningen, kan spørgsmålet tages op i retten. Statsforvaltningen sender sagen i retten, hvor der vil blive foretaget en ny vurdering. Her har begge parter med bistand fra hver deres advokat mulighed for at fremkomme med deres synspunkter. Dommeren kan beslutte, at det er nødvendigt, at der foretages en børnesamtale, gennemføres en børnesagkyndig undersøgelse, indhentes udtalelser fra daginstitutioner, skoler mv. eller andet. Hvis det viser sig, at der ikke er tilfredshed med den afsagte dom, kan rettens afgørelse ankes til landsretten. Sagen vil i yderst sjældne tilfælde kunne ankes til Højesteret.

 

Barnets initiativret

Selvom det som udgangspunkt er forældrene, der træffer beslutninger på et barns vegne, har børn på 10 år eller derover en lovhjemlet initiativret. Barnets initiativret giver barnet mulighed for at bede Statsforvaltningen om at indkalde forældrene til et møde om forhold, der er genstand for forældresamarbejdet herunder for eksempel forældremyndighed, barnets bopæl og samvær.

FORÆLDREMYNDIGHED

Hvad indebærer det at have forældremyndigheden over et barn?

At have forældremyndighed over et barn betyder, at man kan træffe beslutninger på barnets vegne om barnets personlige forhold. Dette indebærer, at forældremyndighedsindehaveren kan beslutte barnets navn, hvilken religion barnet skal opfostres med, hvordan det skal opdrages og andre forhold i barnets dagligdag. Forældremyndighedsindehaverens opgave er også at drage omsorg for barnet, at beskytte barnet og sørge for, at barnets behov dækkes. Der er således en forpligtelse til at sørge for barnets kost, tøj, bolig mv.

Herudover er den/de der har forældremyndigheden over et barn også dets værge(r), således at de har ansvar for barnets indtægter og formue.

I Danmark er alle børn, medmindre det pågældende barn er gift, under forældremyndighed. Dog blev det pr. den 1. februar 2017 forbudt for børn under 18 år at gifte sig i Danmark, hvor det før var muligt for børn over 15 år at blive gift med samtykke fra forældre.

 

Hvem har forældremyndigheden?

Forældrene har som klart udgangspunkt fælles forældremyndighed over deres fælles børn.

Hvis ægteskabeligt forhold har været eller er indgået, gælder følgende

 • I har fælles forældremyndighed, hvis I har været gift ved barnets fødsel, eller er blevet gift senere.
 • I har fælles forældremyndighed, hvis I har været gift de sidste 10 måneder inden barnets fødsel.
 • Har I været under separation ved barnets fødsel, tildeles moderen fuld forældremyndighed med undtagelse af de tilfælde, hvor enten faderen har anerkendt at være barnets far, dette er blevet fastslået ved dom, eller en ansvars- og omsorgserklæring i fællesskab er blevet underskrevet.

Hvis ægteskabeligt forhold ikke har været indgået gælder følgende

 • I har fælles forældremyndighed, hvis der er blevet indgået aftale herom.
 • I har fælles forældremyndighed, hvis I har underskrevet en omsorgs- og ansvarserklæring sammen og sendt denne sammen med fødselsanmeldelsen til personregisterføreren i det sogn, hvor I bor.
 • I har fælles forældremyndighed, hvis faderen har anerkendt at være barnets far, eller dette er blevet fastslået ved dom og faderen og moderen har boet på samme folkeregisteradresse inden for de seneste 10 mdr.

Hvis I ikke kan genkende jeres situation blandt dem angivet ovenfor, er det som udgangspunkt moderen, der tildeles fuld forældremyndighed.

 

Fælles forældremyndighed

Fælles forældremyndighed indebærer, at I som forældre skal være fælles om at bestemme væsentlige beslutninger i jeres børns liv. De instanser, der eventuelt kommer til at behandle jeres sag, vil, så vidt forholdene tilsiger dette, efterstræbe, at den fælles forældremyndighed bevares, fordi barnet har ret til begge forældre.

Vi har fælles forældremyndighed, men vi bor ikke sammen

Når I har fælles forældremyndighed, men I ikke bor sammen, er det forskelligt, hvad henholdsvis samværsforælderen og bopælsforælderen må bestemme over, samt hvilke beslutninger der skal træffes i fællesskab.

 

Beslutninger I begge skal være enige om

 • Skolevalg
 • Videreuddannelse
 • Skolefritidsordning
 • Risikobetonet fritidsaktivitet
 • Flytning udenlands, herunder også Grønland og Færøerne
 • Religiøse forhold
 • Navnevalg
 • Ægteskab
 • Værgemål
 • Medicinsk behandling

Beslutninger bopælsforælderen kan træffe egenhændigt

 • Beslutninger vedrørende daginstitutionen
 • Fritidsaktiviteter
 • Flytning inden for landets grænser
 • Psykolog
 • Børnesagkyndig rådgivning

Beslutninger som samværsforælderen kan træffe egenhændigt

 • Beslutninger vedrørende samværet
 • Beslutninger vedrørende fritidsaktiviteter under samværet

 

Fuld forældremyndighed

Hvis én forælder alene har forældremyndigheden, har denne fuld forældremyndighed. Fuld forældremyndighed indebærer, at den pågældende forælder egenhændigt kan bestemme over barnets forhold med få begrænsninger. Selvom kun den ene forældre har ansvaret for barnets økonomiske forhold, så er den anden forælder pligtig til at betale børnebidrag. Vedkommende skal ligeledes høres ved bortadoption af barnet.

Hvis I har fælles forældremyndighed, men en af jer ønsker fuld forældremyndighed, kan det ske ved en aftale imellem jer. Hvis I ikke kan nå til enighed, kan sagen tages op i Statsforvaltningen og om fornødent i retten. Der skal dog være meget tungtvejende grunde, førend det kan besluttes, at den fælles forældremyndighed skal ophæves.

 

Ophævelse af den fælles forældremyndighed

Hvis samarbejdet mellem jer ikke fungerer, eller en forælder ønsker fuld forældremyndighed, er første retlige trin et møde i Statsforvaltningen. Den fælles forældremyndighed vil ophæves, hvis den endelige vurdering er, at forældrene ikke kan samarbejde om barnets forhold til barnets bedste, eller hvis andre omstændigheder taler for, at den ene forældre skal fratages forældremyndigheden.

I denne forbindelse skal barnet/børnene høres, og overvejelserne tages til betragtning, dette kan for eksempel ske ved en samtale eller en børnesagkyndig undersøgelse. Der gælder ikke en lovbestemt aldersgrænse for, hvornår et barn bør eller ikke bør høres. Det er derfor op til Statsforvaltningen eller retten at afgøre, hvorledes barnets ønsker og overvejelser på bedst mulig måde kan inddrages.

Det kan for barnet være byrdefuldt at skulle give sin mening til kende. Derfor vil der altid være en psykolog eller en anden børnesagkyndig til stede, som styrer samtalen på en måde, der letter barnets oplevelse. Af samme årsag vil en samtale foregå i børnevenlige omgivelser og ikke i retten

Barnet har mulighed for at vælge ikke at udtale sig, eller vælge at I ikke skal gøres bekendt med dets udtalelse.

BOPÆL

Bopælsforældres rettigheder

Hvis I beslutter at gå fra hinanden, at blive separeret eller skilt, skal der tages stilling til, hos hvem barnet skal have bopæl. Den forælder, barnet har folkeregisteradresse hos, er bopælsforælder. Jeres barn har dog ret til begge sine forældre, hvorfor der også bør aftales en samværsordning, I alle kan samarbejde om.

Som udgangspunkt er det op til jer som forældre at aftale, hvem barnet fremover skal have bopæl hos og hvordan samværsordningen bedst udformes. Men hvis I ikke når til enighed, kan I rette henvendelse til Statsforvaltningen, hvor der i de fleste tilfælde vil afholdes et vejledningsmøde.

Statsforvaltningen vil træffe en afgørelse, hvis der opnås enighed om en bopæls-/samværsordning. Hvis der ikke kan findes en løsning hos Statsforvaltningen, vil sagen sendes til retten i den retskreds, hvori barnet har bopæl.

 

Vi har fælles forældremyndighed, men vi bor ikke sammen

Når I har fælles forældremyndighed, men I ikke bor sammen, er det forskelligt, hvad henholdsvis samværsforælderen og bopælsforælderen må bestemme over, samt hvilke beslutninger der skal træffes i fællesskab

Beslutninger I begge skal være enige om

 • Skolevalg
 • Videreuddannelse
 • Skolefritidsordning
 • Risikobetonet fritidsaktivitet
 • Flytning udenlands, herunder også Grønland og Færøerne
 • Religiøse forhold
 • Navnevalg
 • Ægteskab
 • Værgemål
 • Medicinsk behandling

Beslutninger bopælsforælderen kan træffe egenhændigt

 • Beslutninger vedrørende daginstitutionen
 • Fritidsaktiviteter
 • Flytning inden for landets grænser
 • Psykolog
 • Børnesagkyndig rådgivning

Beslutninger som samværsforælderen kan træffe egenhændigt

 • Beslutninger vedrørende samværet
 • Beslutninger vedrørende fritidsaktiviteter under samværet

 

Varslingspligt ved flytning

Hvis barnets eller en forælders bopæl ændrer sig pga. flytning, påhviler det den pågældende forælder at gøre den anden forælder opmærksom derpå, uanset om der er eller ikke er fælles forældremyndighed over barnet. Dette skal ske senest 6 uger inden flytningen, og det er en fordel, fx ift. en eventuel sag ved retten, at der kan føres bevis for, at det er sket.

 

Økonomi

Den forælder, som barnet opholder sig hos det meste af tiden, vil være modtageren af diverse offentlige ydelser relateret til barnet og herudover også børnebidrag. Dette vil som regel være bopælsforælderen.

Børnebidrag betales af den anden forælder, og størrelsen afhænger hovedsageligt af den betalende forælders indtægt. Har barnet selv en betydelig indtægt, kan dette indgå i vurderingen. Normalbidraget betales månedligt og består af et grundbeløb og et tillæg.

RETSSAG/FRI PROCES

Såfremt forældrene ikke bliver enige omkring forældremyndigheden eller barnets bopæl i Statsforvaltningen kan, en af forældrene bede om, at Statsforvaltningen indbringer sagen for retten. 

Spørgsmålet omkring samvær afgøres suverænt og alene af Statsforvaltningen. 

Såfremt din sag skal behandles for retten vedrørende enten spørgsmålet omkring forældremyndighed eller bopæl, kan du selv vælge din advokat, også i det tilfælde, hvor du skulle få fri proces.

 

Fri proces i retssager om forældremyndighed

Såfremt sagen skal behandles i retten, kan du som anført muligvis få fri proces, hvis du opfylder betingelserne herfor. Du skal i den forbindelse ikke betale omkostningerne til egen advokat, og du skal heller ikke betale sagsomkostninger til modparten, hvis sagen mod forventning tabes.

Muligheden for at få fri proces afhænger af din årsindkomst - i 2016 må årsindkomsten ikke overstige kr. 312.000 + tillæg kr. 53.000 for hvert barn, du forsørger. Det har ikke nogen betydning om du bor med eller er gift med en anden som har indtægt. I sager vedrørende forældremyndighed og bopæl ser man alene på din egen indkomst i forhold til fri proces.

 

Retshjælpsforsikring

Størstedelen af forsikringsselskaberne dækker ikke sager omkring samvær i Statsforvaltningen og dækker heller ikke sager, som alene omhandler spørgsmålet omkring fælles eller fuld forældremyndighed i retten. Størstedelen af forsikringerne dækker dog omkostningerne i en retssag, såfremt det endvidere omhandler spørgsmålet omkring bopæl. Såfremt vi skal føre sagen, vil vi naturligvis undersøge din familie- og indboforsikrings betingelser for at se, om du opfylder betingelserne for at få retshjælp.

Når vi påtager os at føre en sag vedrørende forældremyndighed og bopæl, søger vi naturligvis både fri proces og retshjælpsforsikring i det omfang, det er muligt.

HVEM ER VI?

Specialiseret i forældremyndighed

Judan Advokater er et kontor bestående af to advokater, Michael Alstrup Kristensen og Thomas Lorentzen. Leder du efter en erfaren advokat med speciale i forældremyndighed, så kan vi hjælpe dig. Over en lang årrække har vi ført forældremyndighedssager - herunder bopæl og samvær, tvangsanbringelsessager m.v. Judans advokater har desuden henholdsvis møderet for Landsret og Højesteret.

 

Tæt dialog

I forbindelse med vores behandling af sagen gør vi meget ud af at have en tæt dialog med vores klient. Hermed sikrer vi os, at den strategi der eventuelt skal anlægges i forbindelse med førelse af en retssag, er nøje gennemgået, og vi inddrager samtlige forhold, som har betydning for sagen. I forbindelse med vores sagsbehandling og forberedelse af sagen er vi bistået af en advokatsekretær på kontoret, som du også vil have mulighed for at holde kontakt til under sagens behandling og endvidere få oplyst status på sagen.

 

Tillid

Udover at være kompetente på det juridiske område i forbindelse med behandling af sager vedrørende forældremyndighed og bopæl m.v., er det også vores opfattelse, at det er vigtigt, der er en tillid mellem klient og advokat, som medfører, at du kan betro dig fuldt ud til os i forbindelse med sagen. Der er ofte store følelser på spil i forbindelse med disse sager, og det er derfor efter vores opfattelse meget vigtigt, at der er fuld loyalitet og tillid mellem klient og advokat. Derfor starter vi altid vores sager op med et grundigt og personligt møde.

 

Kontakt os

IInden sådan et møde er du velkommen til at rette telefonisk henvendelse til os og få et gratis råd omkring samvær og forældremyndighed eller bopæl. Såfremt dette måtte have interesse, bedes du udfylde kontaktformularen, hvorefter en af advokaterne vil kontakte dig telefonisk for en drøftelse. Du er også velkommen til at ringe på telefon 38 41 03 05.

Her bor vi:

Adresse
Jernbanevej 9
4300 Holbæk
Judan Advokater I/S har tegnet advokatansvarsforsikring hos HDI-Gerling Forsikring - Policenr. VAS1400052
Error parsing XSLT file: \xslt\socialMedia/facebook/Facebook_recommendations-bar.xslt